Työ- ja elinkeinoministeriö
Company details
Mini- search
Slogan

Työsopimuksen tekeminen

Työsopimus syntyy, kun työntekijä ja työnantaja sopivat työn tekemisestä ja siitä maksettavasta palkasta sekä muista eduista ja ehdoista. Työsopimusta tehdessään työnantaja on velvollinen noudattamaan työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia.

Työsopimus voidaan tehdä

 • suullisesti
 • kirjallisesti
 • sähköisesti

Suositeltavinta on tehdä aina kirjallinen sopimus, jolla voidaan luotettavasti todistaa, mitä on sovittu.

Työsopimuksen vähimmäisvaatimukset

Työsopimuksen muoto on vapaa, mutta siitä tulee käydä ilmi vähintään seuraavat asiat:

 • Työnantajan ja työntekijän koti- tai liikepaikka 
 • Työnteon alkamisajankohta
 • Määräaikaisen sopimuksen kesto ja määräaikaisuuden peruste
 • Koeajan pituus, jos koeajasta sovitaan
 • Työntekopaikka; jos ei pääasiallista tekopaikkaa, selvitys periaatteista joiden mukaan työntekijä työskentelee eri kohteissa
 • Työntekijän pääasialliset työtehtävät
 • Työhön sovellettava työehtosopimus
 • Palkan määräytymisperusteet ja palkanmaksukausi
 • Säännöllinen työaika
 • Vuosiloman määräytyminen
 • Irtisanomisaika tai sen määräytymisperuste
 • Vähintään 1 kk kestävässä ulkomaantyössä työn kesto, valuutta, jossa rahapalkka maksetaan, ulkomailla suoritettava rahakorvaukset, luontoisedut ja työntekijän kotiuttamisen ehdot.

Myös suullinen työsopimus vaati rinnalleen kirjallisen yhteenvedon sovituista työsuhteen ehdoista. Katso lisätietoa työsopimuksen vähimmäissisällöstä Työsuojeluhallinnon verkkosivuilta.

Määräaikainen työsopimus

Työsopimus on yleensä toistaiseksi voimassa oleva. Sopimus voidaan tehdä myös määräaikaiseksi, mutta siihen on oltava perusteltu syy. Työntekijän aloitteesta määräaikaiseksi tehtyyn sopimukseen ei tarvita syytä.

Määräaikaisen työsopimuksen perusteita ovat esimerkiksi:

 • Sijaisuus
 • Työn kausiluontoisuus
 • Määräaikainen hanke
 • Kertaluontoinen työsuoritus
 • Oppilaitoksen harjoitteluaika
 • Oppisopimuksen määräaika
 • Jokin muu, yrityksen toimintaan tai tehtävään työhön liittyvä, määräaikaista sopimusta edellyttävä seikka

Jos työnantaja ei voi osoittaa työsopimukselle määräaikaista tarkoitusta, työsopimuksen katsotaan olevan voimassa toistaiseksi. Jos työsopimusta ei ole tehty kirjallisesti tai työsopimuksen vähimmäisvaatimukset eivät ilmene kirjallisesta työsopimuksesta, työnantajan on annettava ilman eri pyyntöä työntekijälle ensimmäisen palkanmaksukauden päättymiseen mennessä kirjallinen selvitys työsuhteen ehdoista. Selvitystä ei tarvitse antaa kuukautta lyhyemmän ajan kestävästä määräaikaisesta työsuhteesta.

Jos työntekijä on toistuvasti alle kuukauden pituisissa määräaikaisissa työsuhteissa samalla työnantajalla samoin ehdoin, selvitys on annettava kuukauden kuluttua ensimmäisen työsuhteen alkamisesta. Selvitystä ei tarvitse toistaa, jos ehdot eivät muutu. Jos työsuhteen ehdot muuttuvat, uudet ehdot on ilmoitettava kirjallisesti viimeistään muutosta seuraavan palkanmaksukauden päättyessä.

Työehtosopimukset

Työehtosopimus on ammattiliiton ja työnantajaliiton solmima sopimus, jossa määritellään ne ehdot, joita työsopimuksissa ja työsuhteissa noudatetaan. Sopimus sitoo työnantajaliittoon kuuluvia työnantajia.

Työnantajan on työsopimuksissa tai työsuhteissa noudatettava vähintään valtakunnallisen, asianomaisella alalla edustettuna pidettävän työehtosopimuksen määräyksiä niistä työsuhteen ehdoista ja työoloista, jotka koskevat työntekijän tekemää työtä. Myös työnantaja, joka ei kuulu työnantajaliittoon on velvollinen noudattamaan työehtosopimusta, jos alalla on ns. yleissitova työehtosopimus.

Työsopimuksessa ei saa olla ehtoja, jotka ovat työntekijän kannalta heikompia kuin mainitussa työnantajaa sitovassa työehtosopimuksessa. Myöskään työehtosopimuksessa ei voi olla ehtoja, jotka ovat ristiriidassa yleissitovan työehtosopimuksen kanssa.

Valtion Säädöstietopankki Finlexistä löytyvät yleissitovat työehtosopimukset sekä työmarkkinoiden keskusjärjestöjen väliset sopimukset, joiden noudattaminen työehtosopimusten osana käy ilmi kustakin työehtosopimuksesta.

Alakohtaisia sopimuslomakkeita käyttämällä varmistat, että kaikki lain vaatimat ja alalla merkittävät ehdot tulevat mukaan työsopimukseen.

Työnantajan on pidettävä työsopimuslaki ja valtakunnallinen työehtosopimus työntekijöiden vapaasti saatavilla työpaikalla. Lisätietoja saat aluehallintovirastojen työsuojeluviranomaisilta, jotka neuvovat esimerkiksi seuraavissa kysymyksissä

 • työsopimukset
 • palkkaus
 • työaika
 • vuosilomat

Työsuojeluviranomaisten tehtäviin kuuluu myös yleissitovien työehtosopimusten noudattamisen valvonta järjestäytymättömissä yrityksissä.

Content

PALVELUT

SEUDUN PALVELUT

Search
Content
 
Content
Hakutulos
Seutu

Tapahtumat

Zone0

Kaikki seudun palvelut

Otsikko

Muuta hyödyllistä

Blog
Blog
Video
Blog
Blog
Katso myös